"Szczęśliwy Numerek"

Regulamin „Szczęśliwego Numerka” w Szkole Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej

  1. W szkole funkcjonuje „Szczęśliwy Numerek”.
  2. Dziennik elektroniczny każdego dnia, w którym odbywają się zajęcia lekcyjne losuje o godzinie 7.00 jeden numer z listy uczniów.
  3. Uczeń o wylosowanym numerze w danym dniu jest zwolniony z odpowiedzi ustnej na ocenę.
  4. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania do zajęć (np. posiadania podręcznika, zeszytu, zadania domowego) oraz udziału w pisemnych formach sprawdzenia wiedzy i umiejętności (np. kartkówka, sprawdzian, praca klasowa).
  5. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju „Szczęśliwego Numerka”.

Opracował Samorząd Uczniowski