Edukacyjna Wartość Dodana

Metoda EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

Wynik egzaminacyjny i wskaźnik to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszą informację o szkole. Konsekwencją tego, że uwzględniamy zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD jest prezentacja wyniku szkoły w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Ze względu na niepewność, którą obarczone jest szacowane pozycji szkoły na wykresach, położenie to przedstawiane jest za pomocą elipsy.

Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia.


EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie
dla Gimnazjum w Posadzie Górnej

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

  1.      - wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011
  2.      - wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010
  3.      - wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009
  4.      - wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2006-2008

 

 Część matematyczno-przyrodnicza


Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

  1.      - wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011
  2.      - wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010
  3.      - wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009
  4.      - wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2006-2008

 

 Źródło: http://ewd.edu.pl