Dokumenty szkolne

Statut Szkoły dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w czasie epidemii COVID-19

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID-19

Program wychowawczo-profilaktyczny

Ocenianie wewnątrzszkolne

Statut Samorządu Uczniowskiego

Regulamin szczęśliwego numerka

Regulamin Biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania z szatni szkolnej